Luật Cư Trú Mới Nhất Số 36/2013/QH13 Nước CHXHCN VN

Luật cư trú mới nhất (sửa đổi năm 2013) của quốc hội được quyết định dựa trên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định nơi cư trú của công nhân, cá nhân … trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Link tải bộ luật ở cuối bài nhé.

  1. Giới thiệu 
  2. Link tải
  1. Giới thiệu

Luật cư trú của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật về quyền cư trú của công dân Việt Nam, quy định việc sử dụng sổ hộ khẩu để quản lý nhân khẩu học tại Việt Nam, dựa trên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 đã được sửa đổi và bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Việt Nam lần thứ X, Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10.

Luật đã được Quốc hội khóa 11 phê chuẩn tại phiên họp ngày 10 tháng 11 năm 2006 và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã ký và phê chuẩn vào ngày 12 tháng 12 năm 2006.

Bộ luật gồm 6 chương và 42 điều, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2007.

Quyền tự do cư trú

Luật cư trú năm 2006 quy định quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự và thủ tục đăng ký và quản lý cư trú; quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký và quản lý cư trú.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn là công dân Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

Tự do cư trú của công dân được quy định tại Điều 3 của Luật cư trú. Đó là, công dân có quyền lựa chọn và quyết định nơi thường trú và tạm trú theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Quyền tự do cư trú của công dân cũng được thể hiện bằng quyền của công dân yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho họ.

Điều 3 quy định: “Công dân có quyền tự do cư trú theo Luật này và các luật khác có liên quan. Công dân đủ điều kiện đăng ký thường trú và tạm trú, có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú hoặc tạm trú, quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế bởi quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo lệnh và thủ tục Quy định pháp lý “.

Luật cư trú

Biện pháp bảo đảm

Để đảm bảo công dân thực hiện quyền tự do cư trú, Luật đã xác định rõ các nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú, cụ thể là:

  • Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;
  • Bảo đảm hài hoà quyền, lợi ích của công dân, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và xã hội;
  • Kết hợp bảo đảm quyền tự do cư trú, các quyền cơ bản khác của công dân và trách nhiệm của Nhà nước với các nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh quốc gia, và giữ gìn trật tự và an toàn xã hội.
  1. Link tải

DOWNLOAD

(Lấy mã giải nén mới nhất Tại đây)

Tham khảo:

Trang chủ

Elly Pham

Elly Pham

Chào mọi người! Mình là Elly Pham. Mình thích công nghệ và SEO. FaceBook của mình nè: Elly' FaceBook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: